Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2017

golondrina
4199 a079 500
Reposted fromsunlight sunlight viayourheartbeat yourheartbeat
golondrina
Każdy z nas w pewnym momencie w życiu stwierdza, że jest samotny. Ogarnia nas nieprzenikniona pustka, która zdaje się nie mieć końca. Dopiero wtedy zdajemy sobie sprawę, że to co nas otacza, ludzie, którzy wydają się nam bliscy, są tak na prawdę obcymi ludźmi, których nie znamy i nawet nie chcemy znać. Wtedy pojawia się myśl o ucieczce, która z każdym dniem jest coraz większa i większa, aż pewnego dnia uciekamy...
Gdy już uciekniemy od świata, który nas otaczał to zdajemy sobie sprawę, że nie da się tak na prawdę uciec, że większa część nas pozostaje w starym, ale jakże głęboko w nas drwiącym życiu. Dochodzimy do momentu, w którym wiemy już, że dalsza ucieczka nie ma sensu, że im dalej uciekamy, tym bardziej zbliżamy się do tego od czego uciekliśmy...
— Tomasz Lenart
golondrina
5487 1896 500
Reposted fromnoms noms viadefinicjamilosci definicjamilosci
golondrina
Reposted frombluuu bluuu viadefinicjamilosci definicjamilosci
golondrina
1326 53b5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viastarryeyed starryeyed
golondrina
golondrina
0019 6975
golondrina
golondrina
golondrina
golondrina
5746 eb55 500
Reposted fromerial erial viadefinicjamilosci definicjamilosci
golondrina
6225 19d1
Reposted fromkrzysk krzysk viastarryeyed starryeyed
golondrina
3659 4092 500

Diana Scherer - Bunch

Reposted fromdusix dusix viastarryeyed starryeyed
golondrina
1480 6035 500
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinicjamilosci definicjamilosci
9758 0358 500

marigoldbub:

2017 mood

golondrina
golondrina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl